ITE

Què és la ITE?

La ITE és un sistema de control de l'Administració per verificar el deure que tenen els propietaris de mantenir els edificis en un correcte estat de manteniment. L'objectiu és comprovar l'estat de conservació dels elements constructius comuns que conformen l'edifici i les seves instal · lacions (D 187/2010, de 23 novembre)


A QUI OBLIGA LA ITE?


La Inspecció Tècnica de l'Edifici és obligatòria en els casos següents:
• Edificis plurifamiliars d'habitatges de més de 45 anys d'antiguitat.
• Edificis o habitatges de l'edifici que desitgin acollir a programes públics d'ajudes i foment de la rehabilitació.
• En aquells casos en què els programes o les ordenances locals així ho determinin. En el cas d'habitatges o locals integrats en comunitats de
      
Propietaris, el deure de passar la inspecció correspon a la pròpia Comunitat. Els terminis màxims per passar la inspecció, es defineixen per
      
la Generalitat, en funció de la data de construcció de l'edifici, fins a arribar l'actualització.


QUAN S'HA DE PASSAR?


• Edificis anteriors a 1930: fins al 31 desembre 2012
• Edificis entre 1931 i 1950: fins al 31 desembre 2013
• Edificis entre 1951 i 1960: fins al 31 desembre 2014
• Edificis entre 1961 i 1970: fins al 31 desembre 2015
• A partir de 1971: fins al 31 de desembre de l'any que compleixi 45.


COM ES PASSA LA INSPECCIÓ?


La Inspecció Tècnica de l'Edifici consta de tres fases:
• Inspecció visual, que fa l'arquitecte encarregat per la Propietat, dels elements comuns de l'edifici per determinar si es troben en
      
bon estat: seguretat estructural, solidesa constructiva, accessibilitat, adequació de les instal · lacions i condicions d'habitabilitat (art. 53
      
Decret 13/2010). Si es detecten deficiències que suposin un risc imminent per a les persones, l'arquitecte ho ha de comunicar immediatament
      
tant a la Propietat com a l'Ajuntament perquè s'adoptin les mesures necessàries.
• Redacció de l'Informe de la inspecció tècnica i qualificació de l'estat de l'edifici per part de l'arquitecte. Segons les deficiències detectades
      
pot ser necessària la realització d'obres de reparació i la redacció del consegüent certificat final d'obres.
• Certificat d'aptitud. Un cop presentat a l'Administració l'informe redactat per l'arquitecte encarregat de la inspecció, l'Administració
      
emet un certificat d'aptitud: 
 ...... - Apte si l'estat general de l'edifici es qualifica "sense deficiències" o "amb deficiències lleus". En el cas que el
      
informe hagués detectat deficiències greus, caldrà adjuntar un certificat emès per tècnic competent que acrediti que les deficiències
      
estan correctament corregides. ...... - No apte quan l'estat general de l'edifici hagi estat qualificat com "molt greu".