Assistència tècnica

OM2 completa la tasca de projecte, anàlisi i, en definitiva, les tasques de gabinet amb la prestació de serveis en la fase de posada en obra.
Es destaquen:

  • Direcció Facultativa
  • Direcció d'Execució
  • Estudis de Seguretat i Salut
  • Redacció i gestió del Pla de Control de Qualitat
  • Redacció i gestió del Pla de Residus
  • Permanència en obra
  • Seguiment i auscultació d'estructures
  • Desenvolupament dels processos constructius de posada en obra