Càlcul i disseny d'estructures

0m2 proporciona serveis d'anàlisi avançat d'estructures per a la modelització d'obres de la màxima complexitat. La nostra experiència i coneixements ens permeten afrontar l'anàlisi i disseny de processos de construcció evolutius avançats, anàlisi no-lineal, estructures de ferrocarril i el disseny d'estructures lleugeres (cobertes, ponts de vianants, façanes, etc.).
Rehabilitació
en aquest camp destaquen els següents serveis:

  • Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic
  • Diagnosi d'estructures
  • Projectes de reforç i reparació
  • Recalçats i actuacions en elements de fonamentació
  • Assistència tècnica en obra
  • Auscultació i seguiment del comportament d'estructures