Càlcul i disseny sísmic

En 0m2 som especialistes en el disseny i verificació d'estructures en zones sísmiques. Tot tipus d'estructures com ara: Edificis, Ponts, Dipòsits de Líquids, etc
Càlculs i dissenys amb sistemes convencionals i sistemes d'aïllament sísmic de base.